تبلیغات
چلچراغ - ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺑﺎ ﺗﻮ
Screenshot_2015_10_04_17_44_05.png

 ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥِ ﺑﺎ ﻣﺎﻩ ﺍﺳﺖ
ﺧﻴﺎﻝ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﺩ
ﺷﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻮﺽِ ﺁﺏ ﺗﻜﺎﻥ می دهی
ﺗﻜﺎﻥ می ﺧﻮﺭﺩ، ﭘﻴﺸﺎنی ﺍﺵ ﭼﻴﻦ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ
ﻭ ﺗﻮ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺸﻐﻮﻝِ ﮔﻼﻳﻪ ﺍی
ﻣﺸﻐﻮﻝِ ﺣﺮﻑ ﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
ﺍﻣﺎ ﻧمی ﺷﻨﻮﺩ،نمی ﻓﻬﻤﺪ
ﺧﺎﺻﻴﺖِ ﻣﺎﻩ ﮔﻮﻧﻪ ﺍی ﺷﺒﻴﻪ ﺗﻮ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺎهی ﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﻳﺒﺎﺳﺖ
ﺍﻣﺎ نمیﻓﻬﻤﺪ، نمی ﺷﻨﻮﺩ
ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﺳﺖِ ﺯﻳﺒﺎیی ﺍﺵ بر ﻧمی ﺁﻳﺪ .
"ﺑﻬﺮﻧﮓ ﻗﺎﺳمی"تاریخ : یکشنبه 14 خرداد 1396 | 11:02 ق.ظ | نویسنده : . بانوی اردیبهشت | نظرات