تبلیغات
چلچراغ - یک عدد سیب کجا این همه تبعید کجا
02.jpg

ما کجا یارکجا این همه ازار کجا

دل بی کینه کجا مهوش غدار کجا

دل کجا شانه کجا گیسوی دردانه کجا

شمع کاشانه کجا مجلس اغیار کجا

منزل خسرو کجا تیشه ی فرهاد کجا

دل شیرین به تمنای دو دلدار کجا

چشم یعقوب کجا قصد زلیخای کجا

مرهم چشم کجا پیرهن یار کجا

ماه در چاه کجا منزلت و جاه کجا

فاتح مصر کجا برده ی بازار کجا

یک عدد سیب کجا این همه تبعید کجا

قصد حوای کجا مرد طمعکار کجا

عشق هابیل کجا نفرت قابیل کجا

دار حلاج کجا جعفر طیار کجا

"وحشی بافقی"

تاریخ : شنبه 10 تیر 1396 | 11:32 ب.ظ | نویسنده : . بانوی اردیبهشت | نظرات